การรับชมทีวี

  1. กด HOME

    เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

  2. เลือก [Watch] - [TV] จากเมนูหลัก
  3. เลือกรายการโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี

    รายการทีวีที่เลือกจะปรากฏบนหน้าจอทีวีและเสียงของทีวีจะออกจากระบบลำโพง

  4. ปรับระดับเสียง

หมายเหตุ

  • เมื่อ Bar Speaker กีดขวางเซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลของทีวีและท่านไม่สามารถสั่งงานทีวีด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวีได้ ให้เปิดใช้งานฟังก์ชั่น IR-Repeater ของระบบลำโพง

คำแนะนำ

  • ท่านสามารถเลือก [TV] ได้โดยตรงโดยกด TV บนรีโมทคอนโทรล