ไม่มีภาพหรือภาพที่ส่งสัญญาณออกมาผิดปกติ

  • เลือกสัญญาณเข้าที่เหมาะสม
  • หากไม่มีภาพเมื่อเลือกสัญญาณเข้าทีวี ให้เลือกช่องสัญญาณทีวีที่ท่านต้องการโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี
  • หากไม่มีภาพเมื่อเลือกสัญญาณเข้า HDMI ให้กดปุ่มที่ใช้ในการเล่นของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
  • ถอดสาย HDMI จากนั้นให้เสียบใหม่อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายอย่างแน่นหนา
  • เมื่อไม่มีภาพจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหรือภาพจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไม่ส่งสัญญาณอย่างถูกต้อง ให้เปลี่ยนการตั้งค่าของ [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2]
  • ระบบลำโพงเชื่อมอยู่กับอุปกรณ์ส่งสัญญาณเข้าที่ไม่รองรับ HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ