การอัพเดทซอฟต์แวร์

การอัพเดทซอฟต์แวร์ของท่านให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดจะทำให้สามารถใช้งานฟังก์ชั่นใหม่ล่าสุดได้

ดูข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชั่นการอัพเดทได้จากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้:

หมายเหตุ

 • อาจต้องใช้เวลาถึง 20 นาที การอัพเดทจึงจะเสร็จสมบูรณ์
 • สภาพอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญเมื่อต้องทำการอัพเดทโดยใช้อินเตอร์เน็ต
 • ระหว่างที่กำลังทำการอัพเดท ห้ามเปิดหรือปิดระบบลำโพง, ถอดสายไฟ AC, ถอด/ต่อสาย HDMI หรือใช้งานระบบลำโพงหรือทีวี รอจนกว่าการอัพเดทซอฟต์แวร์จะเสร็จสมบูรณ์
 • ตั้งค่า [Setup] - [Advanced Settings] - [Network Settings] - [Auto Update Settings] - [Auto Update] เป็น [On] เมื่อท่านต้องการทำการอัพเดทซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ เครื่องอาจทำการอัพเดทซอฟต์แวร์ แม้ว่าท่านจะเลือก [Off] ใน [Auto Update] โดยขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการอัพเดท
 1. เมื่อใช้งานลำโพงเสียงทุ้มเสริม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงเสียงทุ้มเสริมเปิดอยู่และเชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงแล้ว เมื่อใช้งานลำโพงหลัง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับ เปิดเครื่อง และเชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงแล้ว

  ไฟแสดงการทำงานของลำโพงเสียงทุ้มเสริมและ/หรือลำโพงหลังติดสว่างเป็นสีเขียว

 2. กด HOME

  เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

 3. เลือก [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนูหลัก

  หากระบบลำโพงตรวจพบข้อมูลการอัพเดทสำหรับระบบลำโพงบนเครือข่าย การแจ้งเตือนการอัพเดทและ [Software Update] จะปรากฏขึ้นบนเมนูหลัก ในกรณีนี้ ให้เลือก [Software Update] และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 4. เลือก [Software Update]

  หน้าจอ [Software Update] จะปรากฏบนหน้าจอทีวี

 5. เลือกรายการที่จะอัพเดท

  เลือกรายการที่จะอัพเดทจากรายการต่อไปนี้โดยกด (ขึ้น)/ (ลง) และ (ป้อน) จากนั้นให้อัพเดทซอฟต์แวร์โดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  เมื่อการอัพเดทซอฟต์แวร์เริ่มขึ้น ระบบลำโพงจะปิดและเปิดใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติ

  ระหว่างการอัพเดทซอฟต์แวร์ [UPDATE] จะปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า

  หลังจากการอัพเดทเสร็จสมบูรณ์ ระบบลำโพงจะปิดและเปิดใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติ

[Network Update]

อัพเดทซอฟต์แวร์โดยใช้เครือข่ายที่ใช้งานได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อเครือข่ายกับอินเตอร์เน็ตแล้ว

[USB Update]

อัพเดทซอฟต์แวร์โดยใช้หน่วยความจำ USB สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการอัพเดท โปรดอ้างอิงจากคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นเมื่อดาวน์โหลดไฟล์อัพเดท

[Wireless Speakers Update]

เมื่ออัพเดทซอฟต์แวร์ ให้เชื่อมต่อลำโพงไร้สายเข้ากับเต้าเสียบ AC แล้วเปิดเครื่อง
อัพเดทซอฟต์แวร์ของลำโพงเสียงทุ้มเสริมและลำโพงหลังเมื่อซอฟต์แวร์ของระบบลำโพงเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

หมายเหตุ

 • ท่านสามารถดำเนินการ [USB Update] ได้โดยการกดปุ่ม BLUETOOTH และ (เปิด/ปิด) บน Bar Speaker ค้างไว้ 7 วินาที
 • หากไม่สามารถทำการอัพเดทลำโพงเสียงทุ้มเสริมหรือลำโพงหลังได้ ให้ย้ายลำโพงไปที่บริเวณใกล้กับ Bar Speaker แล้วจึงทำการอัพเดท