การรีเซ็ตระบบลำโพง

หากระบบลำโพงทำงานไม่ถูกต้อง ให้รีเซ็ตระบบลำโพงดังต่อไปนี้

  1. กด HOME

    เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

  2. เลือก [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนูหลัก
  3. เลือก [Resetting]
  4. เลือกรายการเมนูที่ท่านต้องการรีเซ็ต
  5. เลือก [Start]

การยกเลิกการรีเซ็ต

เลือก [Cancel] ในขั้นตอนที่ 5

หากท่านไม่สามารถดำเนินการรีเซ็ตโดยใช้เมนูหลักได้

กด (เปิด/ปิด) และ (ระดับเสียง) บน Bar Speaker ค้างไว้นานกว่า 5 วินาที

การตั้งค่านี้จะกลับสู่สถานะค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ

  • หากทำการรีเซ็ต การเชื่อมโยงกับลำโพงเสียงทุ้มเสริมและลำโพงหลังอาจขาดหายได้ ในกรณีนี้ ให้ทำการเชื่อมต่อใหม่โดยอ้างอิงจากคู่มือการใช้งาน