การฟังเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว

 1. เปิดฟังก์ชั่น BLUETOOTH ของอุปกรณ์เคลื่อนที่
 2. กดปุ่ม BLUETOOTH

  ระบบลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อล่าสุดอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดง BLUETOOTH บน Bar Speaker ติดสว่างเป็นสีน้ำเงินและ [BT] ปรากฏบนจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า

  การเชื่อมต่อระหว่างระบบลำโพงกับอุปกรณ์เคลื่อนที่เสร็จสมบูรณ์

 4. เริ่มเล่นเสียงโดยใช้แอพเพลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อ

  เสียงจะดังออกจากระบบลำโพง

 5. ปรับระดับเสียง

  ท่านสามารถเล่นเนื้อหาหรือหยุดชั่วคราวได้โดยใช้ปุ่มควบคุมการเล่นบนรีโมทคอนโทรล

หมายเหตุ

 • หากเสียงเกิดความเหลื่อม ให้ปรับโดยการตั้งค่า [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Connection Quality] เป็น [Priority on Stable Connection]

คำแนะนำ

 • หากไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้เลือก “HT-A7000” บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

การยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

ปฏิบัติตามรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

 • ปิดฟังก์ชั่น BLUETOOTH ของอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • กดปุ่ม BLUETOOTH ขณะที่หน้าจอ [Bluetooth Audio] ปรากฏบนหน้าจอทีวี
 • ตั้งค่า [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] เป็น [Transmitter] หรือ [Off]
 • ปิดระบบลำโพงหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่