การเชื่อมต่อทีวีที่ไม่รองรับ ARC/eARC

 1. เชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI IN บนทีวีและช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) บนระบบลำโพงด้วยสาย HDMI (ให้มา)

  สาย HDMI (ให้มา)

  ทีวี

 2. เชื่อมต่อช่องเสียบสัญญาณออกแบบออพติคอลบนทีวีและช่องเสียบ TV IN (OPT) บนระบบลำโพงด้วยสายภาพดิจิตอล (ไม่ได้ให้มา)

  ทีวี

  สายภาพดิจิตอล (ไม่ได้ให้มา)

หมายเหตุ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบขั้วต่ออย่างแน่นหนาแล้ว
 • เสียบปลั๊กของสายภาพดิจิตอลในทิศทางที่ถูกต้องโดยการตรวจสอบรูปร่างของปลั๊กขั้วต่อบน Bar Speaker และทีวี หากฝืนเสียบปลั๊กในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ขั้วต่อและปลั๊กเสียหายได้