เสียงสะดุดหรือมีคลื่นรบกวน

  • หากมีอุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เช่น LAN ไร้สาย หรือ เตาไมโครเวฟที่กำลังใช้งานอยู่ ให้ย้ายลำโพงเสริมและระบบลำโพงออกห่างจากอุปกรณ์ดังกล่าว
  • หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพงเสริมและระบบลำโพง ให้ย้ายหรือนำสิ่งกีดขวางออก
  • วางลำโพงเสริมและระบบลำโพงในตำแหน่งที่ใกล้กันมากที่สุด
  • เปลี่ยนการตั้งค่า [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel] เป็น [Off] จากนั้นเปลี่ยนเป็น [On] อีกครั้ง
  • สลับการเชื่อมต่อเครือข่ายของทีวีหรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc จากไร้สายเป็นแบบใช้สาย
  • ตั้งค่า [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Wireless Playback Quality] เป็น [Connection]