การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายโดยใช้ Sony | Music Center

Sony | Music Center สามารถเชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับเครือข่ายไร้สายเดียวกันกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ สำหรับรายละเอียด ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแอพ หรืออ้างอิงจาก URL ต่อไปนี้

https://www.sony.net/smcqa/