เซ็นเซอร์ของทีวีทำงานไม่ถูกต้อง

  • Bar Speaker อาจปิดกั้นการทำงานของเซ็นเซอร์ (เช่น เซ็นเซอร์ความสว่าง) ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลของทีวีของท่าน หรือตัวส่งสัญญาณสำหรับแว่น 3D (ตัวส่งสัญญาณอินฟราเรด) ของทีวีแบบ 3D ที่รองรับระบบแว่น 3D หรือการสื่อสารแบบไร้สาย ให้ย้าย Bar Speaker ออกห่างจากทีวี แต่ให้อยู่ภายในช่วงที่อุปกรณ์ทั้งหมดสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง สำหรับตำแหน่งของเซ็นเซอร์และตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวี