ระบบลำโพงไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่เสถียร

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดเราท์เตอร์ LAN ไร้สายแล้ว
  • ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายและการตั้งค่าเครือข่าย
  • ระยะห่างในการสื่อสารอาจสั้นลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมการใช้งาน (รวมถึงวัสดุของผนัง), สภาวะการรับคลื่นวิทยุ หรือสิ่งกีดขวางระหว่างระบบลำโพงและเราท์เตอร์ LAN ไร้สาย ให้ย้ายระบบลำโพงและเราท์เตอร์ LAN ไร้สายให้ใกล้กันยิ่งขึ้น
  • อุปกรณ์ที่ใช้แถบคลื่นความถี่ 2.4 GHz เช่น ไมโครเวฟ, BLUETOOTH หรืออุปกรณ์ไร้สายดิจิตอล อาจรบกวนการสื่อสารได้ ให้ย้ายระบบลำโพงให้ห่างจากอุปกรณ์ดังกล่าว หรือปิดอุปกรณ์ดังกล่าว
  • การเชื่อมต่อ LAN ไร้สายอาจไม่เสถียร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมการใช้งาน โดยเฉพาะเมื่อใช้ฟังก์ชั่น BLUETOOTH ของระบบลำโพง ในกรณีนี้ ให้ปรับสภาวะแวดล้อมในการใช้งาน