เมื่อเล่นเนื้อหาบนอุปกรณ์ AV

เมื่อปรับระดับเสียงการสนทนา ท่านจะสามารถรับฟังบทสนทนาได้ชัดเจนขึ้นเนื่องจากเสียงการสนทนาจะเด่นชัดออกจากเสียงแวดล้อม ฟังก์ชั่นนี้จะทำงานขณะที่เล่นเนื้อหาที่รองรับฟังก์ชั่นการควบคุมการสนทนา DTS:X

วิธีการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาณเข้า

  1. กด OPTIONS

    เมนูตัวเลือกจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

  2. เลือก [DTS Dialog Control]
  3. ปรับระดับเสียงการสนทนาโดยใช้ (ขึ้น)/ (ลง) จากนั้นกด (ป้อน)

    ท่านสามารถปรับได้ตั้งแต่ 0.0 dB ถึง 6.0 dB โดยปรับได้ครั้งละ 1.0 dB