[Network Settings]

[Wi-Fi Connection]

[On]: เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของระบบลำโพง

[Off]: ปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของระบบลำโพง


[Internet Settings]

ท่านสามารถตั้งค่าเครือข่ายและตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายได้


[Network Connection Status]

ท่านสามารถแสดงสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายปัจจุบันได้


[Software Update Notification]

[On]: ตั้งค่าระบบลำโพงให้แจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อมูลซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุด

[Off]: ปิด


[Auto Update Settings]

 • [Auto Update]

  [On]: การอัพเดทซอฟต์แวร์จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติระหว่าง 2.00 น. และ 5.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นใน [Time Zone] ที่เลือกขณะที่ไม่ได้ใช้งานระบบลำโพง หากท่านเลือก [Off] สำหรับ [Network/Bluetooth Standby] การอัพเดทซอฟต์แวร์จะดำเนินการทันทีหลังจากที่ท่านปิดระบบลำโพง

  [Off]: ปิด

 • [Time Zone]

  เลือกเขต/เมืองของท่าน

หมายเหตุ

 • เครื่องอาจทำการอัพเดทซอฟต์แวร์ แม้ว่าท่านจะเลือก [Off] ใน [Auto Update] โดยขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการอัพเดท
 • การอัพเดทซอฟต์แวร์จะทำโดยอัตโนมัติภายใน 11 วัน หลังจากมีซอฟต์แวร์ใหม่
 • หากท่านตกลงที่จะใช้ฟังก์ชั่น Chromecast built-in [Auto Update] จะเปลี่ยนเป็น [On] โดยอัตโนมัติ


[Privacy Setting]

ระบบลำโพงจะทำการรวบรวมข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ของท่าน โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อจำเป็นต้องตั้งค่านี้ และตัดสินใจว่าท่านจะยินยอมให้มีการรวบรวมข้อมูลหรือไม่

[Agree]: เลือกข้อนี้หากท่านยินยอมให้มีการรวบรวมข้อมูล

[Do not agree]: เลือกข้อนี้หากท่านไม่ยินยอมให้มีการรวบรวมข้อมูล

คำแนะนำ

 • แม้ว่าท่านจะเลือก [Agree] ไว้แล้ว แต่ก็สามารถยกเลิกการรวบรวมข้อมูลได้ด้วยการเลือก [Do not agree] หรือรีเซ็ต [Network Settings] ให้เป็นค่าที่ตั้งจากโรงงานผ่าน [Resetting]


[Chromecast built-in]

ท่านสามารถกำหนดการแบ่งปันข้อมูลการใช้งาน และตรวจสอบคุณสมบัติ Chromecast built-in ได้

 • [Share usage data]

  [On]: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานคุณสมบัติ Cast ไปยัง Google

  [Off]: ปิด

 • [About Chromecast built-in]

  แสดง URL อ้างอิงสำหรับคุณสมบัติ Chromecast built-in