การดำเนินการ Easy Setup

ท่านสามารถดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นพื้นฐาน, การตั้งค่าลำโพง และการตั้งค่าเครือข่ายสำหรับระบบลำโพงได้อย่างง่ายๆ โดยดำเนินการ Easy Setup

 1. กด HOME

  เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

 2. เลือก [Setup] - [Easy Setup] จากเมนูหลัก

  หน้าจอ [Easy Setup] จะปรากฏบนหน้าจอทีวี

 3. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ
  • [Easy Initial Setup]: ดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นพื้นฐานรวมทั้งการตั้งค่าลำโพงและการตั้งค่าเครือข่าย
  • [Easy Sound Setup]: ดำเนินการตั้งค่าลำโพงพื้นฐานเพื่อปรับเสียงรอบทิศทางให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท่านมากที่สุด
  • [Easy Network Setup]: ดำเนินการตั้งค่าเครือข่ายพื้นฐาน
 4. ทำการตั้งค่าโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ