การเพลิดเพลินกับเสียงที่ถ่ายทอดสัญญาณแบบมัลติเพล็กซ์ (AUDIO)

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงที่ถ่ายทอดสัญญาณแบบมัลติเพล็กซ์ได้เมื่อระบบลำโพงได้รับสัญญาณถ่ายทอดแบบมัลติเพล็กซ์ Dolby Digital

 1. กด AUDIO ซ้ำๆ เพื่อเลือกสัญญาณเสียงที่ต้องการ

  สัญญาณเสียงจะปรากฏบนหน้าจอทีวี

  • [Audio: Main]: จะส่งสัญญาณเสียงออกเป็นเสียงของภาษาหลัก
  • [Audio: Sub]: จะส่งสัญญาณเสียงออกเป็นเสียงของภาษารอง
  • [Audio: Main/Sub]: เสียงหลักจะดังออกจากลำโพงซ้ายและเสียงรองจะดังออกจากลำโพงขวา

หมายเหตุ

 • สำหรับการส่งสัญญาณเสียง Dolby Digital ท่านต้องเชื่อมต่อทีวีที่รองรับ eARC หรือ ARC เข้ากับช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) ด้วยสาย HDMI (ให้มา) หรืออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับช่องเสียบ HDMI IN 1 หรือ HDMI IN 2 ด้วยสาย HDMI (ไม่ได้ให้มา)
 • หากช่องเสียบ HDMI IN ของทีวีของท่านไม่รองรับ eARC หรือ ARC ให้เชื่อมต่อทีวีเข้ากับช่องเสียบ TV IN (OPT) ด้วยสายภาพดิจิตอล (ไม่ได้ให้มา) เพื่อส่งสัญญาณเสียง Dolby Digital
 • สัญญาณเสียงไม่ปรากฏบนหน้าจอทีวีในขณะที่เลือกสัญญาณเข้าทีวี ในกรณีนี้ ท่านสามารถตรวจสอบสัญญาณเสียงได้ในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้า