เมื่อรีโมทคอนโทรลของทีวีไม่ทำงาน

เมื่อ Bar Speaker กีดขวางเซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลของทีวี รีโมทคอนโทรลของทีวีอาจไม่ทำงาน ในกรณีนี้ ให้เปิดใช้งานฟังก์ชั่น IR-Repeater ของระบบลำโพง

ท่านสามารถควบคุมทีวีด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวีโดยการส่งสัญญาณรีโมทจากด้านหลังของ Bar Speaker

  1. กด HOME

    เมนูหลักจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีวี

  2. เลือก [Setup] - [Advanced Settings] จากเมนูหลัก
  3. เลือก [System Settings] - [IR-Repeater]

    หน้าจอ [IR-Repeater] จะปรากฏบนหน้าจอทีวี

  4. เลือก [On]

หมายเหตุ

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีโมทคอนโทรลของทีวีไม่สามารถควบคุมทีวีได้ จากนั้นจึงตั้งค่า [IR-Repeater] เป็น [On] หากตั้งค่าเป็น [On] ในขณะที่รีโมทคอนโทรลยังสามารถควบคุมทีวีได้อยู่ อาจทำให้ทีวีไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเนื่องจากสัญญาณรบกวนระหว่างคำสั่งจากรีโมทคอนโทรลโดยตรงและคำสั่งผ่าน Bar Speaker
  • หากตั้งค่า [IR-Repeater] เป็น [On] ฟังก์ชั่นนี้อาจไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทีวีของท่าน นอกจากนี้ รีโมทคอนโทรลของอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ อาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งของระบบลำโพงหรือทีวี