ไม่มีเสียงออกจากลำโพงหลังเสริม/ลำโพงเสียงทุ้ม

 • ติดตั้งระบบลำโพง ลำโพงหลังเสริม และลำโพงเสียงทุ้มให้มีระยะห่างจากเราท์เตอร์ LAN ไร้สาย ฯลฯ 1.5 ม. หรือมากกว่า

  สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้โดยการเปลี่ยนทิศทางหรือองศาของเสาอากาศของเราท์เตอร์ LAN ไร้สาย

  เราท์เตอร์ LAN ไร้สาย ฯลฯ

  (a) 1.5 ม. หรือมากกว่า

 • ให้ปรับโดยการตั้งค่า [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Wireless Playback Quality] เป็น [Connection]
 • ตั้งค่า [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel] เป็น [Off] จากนั้นตั้งค่าเป็น [On]
 • หากมีอุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ LAN ไร้สาย หรือเตาไมโครเวฟอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ให้ย้ายระบบลำโพงออกห่างจากอุปกรณ์นั้น
 • โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของลำโพงหลังเสริม/ลำโพงเสียงทุ้ม