Odpojení IC rekordéru od síťového adaptéru USB

Zajistěte postup podle pokynů níže, jinak zřejmě nebude možné přehrávat soubory uložené na IC rekordéru kvůli poškození dat.

  1. Probíhá-li nahrávání či přehrávání, stiskem tlačítka STOP IC rekordér zastavíte.
  2. Ověřte, že na displeji není zobrazena zpráva „Accessing“.
  3. Odpojte IC rekordér od síťového adaptéru USB a poté odpojte síťový adaptér USB od elektrické zásuvky.

Poznámka

  • Během nahrávání (indikátor provozu svítí červeně) či v pohotovostním režimu (indikátor provozu bliká červeně) nebo přístupu k datům (na displeji je zobrazena zpráva „Accessing“) dodržujte následující pokyny, aby nedošlo k poškození dat:
    • Nezapojujte/neodpojujte IC rekordér do/ze síťového adaptéru USB, když je adaptér připojen k elektrické zásuvce.
    • Nezapojujte/neodpojujte síťový adaptér USB do/z elektrické zásuvky, když je IC rekordér připojen k adaptéru.