Vymazání všech značek stopy ve vybraném souboru najednou

Z vybraného souboru můžete vymazat všechny značky stopy.

  1. Vyberte soubor, ze kterého chcete vymazat značky stopy.
  2. Vyberte „Delete Track Marks“ - „All Track Marks“ v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .

    Na displeji se zobrazí položka „Delete All Track Marks?“.

  3. Stisknutím tlačítka či vyberte možnost „Yes“ a stiskněte tlačítko .
    Zobrazí se zpráva „Please Wait“ a všechny značky stopy budou vymazány najednou.

Poznámka

  • Značky stopy nelze vymazat z chráněného souboru. Chcete-li vymazat značky stopy z chráněného souboru, nejprve souboru odeberte ochranu a pak značky stopy vymažte. Pokyny k ochraně souboru viz Ochrana souboru.
  • Je-li nahrávání v pohotovostním režimu, nelze značky stopy vymazat. K výběru souboru obsahujícího značku stopy, kterou chcete vymazat, použijte nabídku HOME.

Tip

  • Chcete-li proces mazání zrušit, vyberte v kroku 3 možnost „No“ a stiskněte tlačítko .