Výběr formátu zobrazení data (Date Display Format)

Formát zobrazení data můžete vybrat podle svých preferencí.

  1. Vyberte „ Settings“ - „Common Settings“ - „Date&Time“ - „Date Display Format“ v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .

  2. Stisknutím tlačítka či vyberte požadovaný formát a stiskněte .
  3. Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.
    Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

YYYY/MM/DD:
Datum se zobrazí ve formátu rok/měsíc/den .
MM/DD/YYYY:
Datum se zobrazí ve formátu měsíc/den/rok.
DD/MM/YYYY:
Datum se zobrazí ve formátu den/měsíc/rok.

Poznámka

  • Výchozí nastavení se liší v závislosti na oblasti, kde jste IC rekordér zakoupili.