Výběr formátu zobrazení hodin (Time Display)

Nastavit lze 12hodinový nebo 24hodinový formát.

  1. Vyberte „ Settings“ - „Common Settings“ - „Date&Time“ - „Time Display“ v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .

  2. Stisknutím tlačítka či vyberte požadovaný formát a stiskněte .
  3. Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.
    Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

12-Hour:
12:00AM = půlnoc, 12:00PM = poledne
24-Hour:
00:00 = půlnoc, 12:00 = poledne

Poznámka

  • Výchozí nastavení se liší v závislosti na zemi či oblasti zakoupení zařízení.