Zapnutí a vypnutí indikátoru provozu (LED)

Indikátor provozu lze nastavit na zapnutí či vypnutí během operací IC rekordéru.

  1. Vyberte „ Settings“ - „Common Settings“ - „LED“ v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .

  2. Stiskem tlačítka či vyberte možnost „ON“ nebo „OFF“ a stiskněte .
  3. Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.
    Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

ON:
Indikátor provozu svítí či bliká podle operací IC rekordéru (výchozí nastavení).
OFF:
Indikátor provozu nesvítí během operací IC rekordéru.