Vymazání složky

Složku lze vybrat a vymazat.

 1. Vyberte „ Music“ nebo „ Recorded Files“ v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .
 2. Stisknutím tlačítka či vyberte položku „Folders“ a paměťové úložiště a stiskněte tlačítko .
 3. Stisknutím tlačítka nebo vyberte požadovanou složku.
 4. Vyberte „Delete Folder“ v nabídce „OPTION“ a stiskněte tlačítko .

  Na displeji se zobrazí položka „Delete Folder?“.

 5. Stisknutím tlačítka či vyberte možnost „Yes“ a stiskněte tlačítko .

  Vybraná složka je vymazána.

Obsahuje-li vybraná složka soubory, zobrazí se zpráva „Delete All Files in This Folder?“. Stisknutím tlačítka či vyberte položku „Yes“ a stisknutím tlačítka vymažte složku a její soubory. Nicméně pokud vybraná složka obsahuje podsložky, nelze tyto podsložky ani jejich soubory vymazat.

Poznámka

 • Obsahuje-li vybraná složka chráněné soubory, příkaz vymazání složky vymaže pouze nechráněné soubory a ponechá složku i chráněné soubory nesmazané. Nejprve takovým souborům odeberte ochranu a pak složku vymažte. Pokyny k ochraně souboru viz Ochrana souboru.

Tip

 • Chcete-li proces mazání zrušit, vyberte v kroku 5 možnost „No“ a stiskněte tlačítko .

 • Vymažete-li aktuální cílovou složku pro ukládání souborů, zobrazí se na displeji zpráva „Switch Recording Folder“ a jako nová cílová složka pro ukládání souborů se přiřadí složka „FOLDER01“ (výchozí cílová složka).

 • Vymažete-li všechny cílové složky pro ukládání souborů, zobrazí se na displeji zpráva „No Folders - Creating New Recording Folder“ a vytvoří se automaticky složka „FOLDER01“.