Resetování všech nastavení nabídky na výchozí hodnoty (Reset All Settings)

Resetovat na výchozí hodnoty lze všechna nastavení nabídky s výjimkou následujících:

 • Nastavení hodin (Date&Time)

 • Nastavení jazyka zobrazení (Language)

 1. Je-li nahrávání či přehrávání v pohotovostním režimu, vyberte „ Settings“ - „Common Settings“ - „Reset/Format“ - „Reset All Settings“ v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .

  Na displeji se zobrazí položka „Default Value?“.

 2. Stisknutím tlačítka či vyberte možnost „Yes“ a stiskněte tlačítko .
  Zobrazí se zpráva „Please Wait“ a dojde k resetování všech nastavení nabídky na výchozí hodnoty.
 3. Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.
  Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.

Tip

 • Chcete-li proces resetování zrušit, v kroku 2 vyberte možnost „No“.