Použití nabídky HOME

Výchozím bodem pro všechny funkce IC rekordéru je nabídka HOME.

Nabídka HOME umožňuje provádět výběr funkcí, vyhledávat zaznamenané soubory nebo upravovat nastavení IC rekordéru.

 1. Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME.

  Zobrazí se nabídka HOME.

 2. Stiskem tlačítka nebo vyberte funkci, kterou chcete použít, a pak stiskněte .

  Vybrat lze jednu z následujících funkcí:

  Music:
  Umožňuje vybrat hudební soubory importované z počítače pro přehrávání.
  K vyhledání hudebního souboru lze vybrat jednu z kategorií hledání souboru: „All Songs“, „Albums“, „Artists“ a „Folders“.
  Recorded Files:
  Umožňuje vybrat soubory nahrané IC rekordérem pro přehrávání.
  K vyhledání nahraného souboru lze vybrat jednu z kategorií hledání souboru: „Latest Recording“, „Search by REC Date“, „Search by REC Scene“ a „Folders“.
  Record:
  Umožňuje zobrazit obrazovku pohotovostního režimu nahrávání. Pro spuštění nahrávání stiskněte tlačítko REC/PAUSE.
  Settings:
  Umožňuje zobrazit nabídku Settings a provádět úpravy různých nastavení IC rekordéru.
  Return to XX(*):
  Výběrem této funkce se vrátíte na obrazovku před zobrazením nabídky HOME.

  * V „XX“ se zobrazí aktuálně používaná funkce.

Tip

 • Zatímco je na displeji nabídka HOME, můžete se stisknutím tlačítka STOP vrátit na obrazovku před zobrazením nabídky HOME.