Zapnutí a vypnutí pípnutí (Beep)

Provozní pípnutí lze zapnout či vypnout.

  1. Vyberte „ Settings“ - „Common Settings“ - „Beep“ v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .

  2. Stiskem tlačítka či vyberte možnost „ON“ nebo „OFF“ a stiskněte .
  3. Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.
    Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

ON:
Zazní pípnutí indikující, že byla operace přijata nebo že došlo k chybě (výchozí nastavení).
OFF:
Nezazní žádné pípnutí.