Bezpečnostní opatření

Napájení

3,0 V=: Používejte dvě alkalické baterie LR03 (velikost AAA)

5,0 V=: Při použití napájecího adaptéru USB

Jmenovitá spotřeba proudu: 500 mA

Bezpečnost

Nepoužívejte přístroj během řízení automobilu, při jízdě na kole nebo obsluze motorového vozidla.

Manipulace

 • Nenechávejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla nebo na místech vystavených přímému slunečnímu záření, příliš velkému množství prachu nebo mechanickým nárazům.

 • Vnikne-li do přístroje nějaký pevný předmět nebo kapalina, vyjměte baterie a před dalším použitím nechejte přístroj zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem.

 • Při používání IC rekordéru dodržujte níže uvedené pokyny, aby nedošlo k deformaci pouzdra nebo poruše IC rekordéru

  • Dávejte pozor, abyste si nesedli na IC rekordér, když jej máte v zadní kapse.

  • Nevkládejte IC rekordér, okolo něhož je obtočený kabel sluchátek, do sáčku a nevystavujte sáček silným nárazům.

 • Zajistěte, aby přístroj nebyl postříkán vodou. Přístroj není vodotěsný. Dbejte zvýšené opatrnosti zejména v těchto situacích:

  • Když máte přístroj v kapse a jdete na toaletu apod.

   Pokud se nakloníte, přístroj může spadnout do vody a namočit se.

  • Když přístroj používáte v prostředí, kde může dojít k vystavení účinkům deště, sněhu nebo vlhkosti.

  • Za všech okolností, kdy se můžete zpotit. Dotknete-li se přístroje mokrýma rukama nebo umístíte-li přístroj do kapsy mokrého oděvu, může dojít k navlhnutí přístroje.

 • Poslech při vysoké hlasitosti může mít negativní dopad na sluch. Za účelem zvýšení bezpečnosti na cestách tato sluchátka nepoužívejte při řízení nebo jízdě na kole.

 • Používáte-li sluchátka v prostředí s velmi suchým vzduchem, můžete pociťovat bolest v uších. Tento problém nevzniká kvůli závadě sluchátek, nýbrž kvůli nahromadění statické elektřiny ve vašem těle. Elektrostatický náboj lze snížit nošením nesyntetických oděvů, které zabraňují nahromadění statické elektřiny.

Šum

 • Je-li přístroj během nahrávání nebo přehrávání umístěn v blízkosti zdroje střídavého napájení, zářivky nebo mobilního telefonu, může být slyšet šum.

 • Pokud se během nahrávání o přístroj otřete nebo do něj škrábnete (například prstem), může být nahrán šum.

Údržba

Při čištění vnějšího povrchu přístroje používejte měkký hadřík mírně navlhčený ve vodě. Poté povrch přístroje očistěte suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte líh, benzín ani ředidlo.

Budete-li mít dotazy nebo problémy týkající se přístroje, kontaktujte nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Doporučení k zálohování

Chcete-li se vyhnout riziku ztráty dat způsobené nepředpokládanou funkcí nebo selháním IC rekordéru, doporučujeme vám, abyste si uložili záložní kopii pořízených souborů do počítače apod.

Použití karty microSD

 • K formátování (inicializaci) paměťové karty vždy používejte IC rekordér. Funkce paměťových karet naformátovaných pomocí systému Windows či jiných zařízení není zaručena.

 • Pokud naformátujete paměťovou kartu obsahující nahraná data, budou tato data odstraněna. Dávejte pozor, abyste neodstranili důležitá data.

 • Paměťovou kartu nenechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by ji náhodně spolknout.

 • Paměťovou kartu nevkládejte ani nevyjímejte během nahrávání/přehrávání/formátování. Mohlo by to způsobit chybnou funkci IC rekordéru.

 • Pokud se na displeji zobrazuje zpráva „Accessing“, „Saving...“ nebo „Please Wait“, nevyjímejte paměťovou kartu. V opačném případě může dojít k poškození dat.

 • Tento IC rekordér nepodporuje karty microSDXC s kapacitou 64 GB a vyšší.

 • Nezaručujeme správnou funkci všech typů paměťových karet kompatibilních s IC rekordérem.

 • Není možné používat paměťové karty typu ROM (pouze ke čtení) ani karty s ochranou proti zápisu.

 • V následujících případech může dojít k poškození dat:

  • Při vyjímání paměťové karty nebo vypínání IC rekordéru během operace čtení nebo zápisu.

  • Při použití paměťové karty v místech vystavených statické elektřině nebo elektrickému šumu.

 • Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo poškození nahraných dat.

 • Doporučujeme uložení záložní kopie důležitých dat.

 • Nedotýkejte se koncovky paměťové karty rukama ani kovovými předměty.

 • Do paměťové karty neuhoďte, neohýbejte ji a nepouštějte na zem.

 • Nedemontujte ji ani nemodifikujte.

 • Chraňte paměťovou kartu před vodou.

 • Paměťovou kartu nepoužívejte v následujících podmínkách:

  • Na místech neodpovídajících požadovaným provozním podmínkám, včetně míst, jako je horký interiér auta zaparkovaného v létě na slunci, venku na přímém slunci nebo poblíž radiátoru.

  • Na vlhkých místech nebo místech, kde jsou přítomny korozivní látky.

 • Při používání paměťové karty zkontrolujte správný směr vložení do slotu paměťové karty.

 • Na paměťovou kartu nelepte žádnou nálepku, protože by mohla způsobit zaseknutí karty ve slotu.