Použití nabídky OPTION

Nabídku OPTION lze otevřít stiskem tlačítka OPTION. Položky nabídky OPTION se mění v závislosti na vybrané funkcí IC rekordéru.

Poznámka

  • V závislosti na obrazovce na displeji se nemusí nabídka OPTION zobrazit.

  1. V nabídce HOME vyberte požadovanou funkci a stiskněte tlačítko OPTION.

    Zobrazí se nabídka OPTION přidružená k vybrané funkci.

  2. Stisknutím tlačítka nebo vyberte požadovanou položku nabídky a pak stiskněte .
  3. Stisknutím tlačítka či vyberte požadované nastavení a stiskněte .

Tip

  • Pro návrat na předchozí obrazovku stiskněte BACK/HOME, zatímco je na displeji nabídka OPTION.