Připojení IC rekordéru k počítači

Aby byla možná výměna souborů mezi IC rekordérem a počítačem, připojte IC rekordér k počítači.

  1. Stiskněte a podržte páčku pro vysunutí USB na zadní straně IC rekordéru a pak ji posuňte ve směru šipky, aby se vysunul konektor USB. Zasuňte konektor do portu USB v počítači, který je spuštěn.

  2. Ověřte, že byl IC rekordér úspěšně detekován počítačem.
    • Na počítači Windows otevřete jednotku „Počítač“ a ověřte, že byla detekována jednotka „IC RECORDER“ či „MEMORY CARD“.
    • Na počítači Mac ověřte, že se v aplikaci Finder zobrazuje jednotka „IC RECORDER“ či „MEMORY CARD“.

    IC rekordér bude po připojení počítačem okamžitě detekován. Je-li IC rekordér připojen k počítači, zobrazí se na displeji IC rekordéru zpráva „Connecting“.