Kontrola informací o IC rekordéru (System Information)

Informace o IC rekordéru, jako je název modelu IC rekordéru a číslo verze softwaru, lze zobrazit.

  1. Vyberte „ Settings“ - „Common Settings“ - „System Information“ v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .

  2. Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.
    Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.