Авторски права

Лого SiriusXM

Свързването на SiriusXM тунер на превозното средство и абонамент се продават отделно.
www.siriusxm.com
Sirius, XM и всички свързани марки и лога са търговски марки на Sirius XM Radio Inc. Всички права запазени.


Знакът Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези знаци от Sony Corporation е по лиценз. Останалите търговски марки и търговски наименования са на техните съответни собственици.


Windows Media е или регистрирана търговска марка, или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.


Този продукт е защитен от определени права за интелектуална собственост на Microsoft Corporation. Използването или дистрибуцията на такава технология извън този продукт е забранена без лиценз от Microsoft или от оторизиран филиал на Microsoft.


Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch и Siri са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. App Store е марка на услуга на Apple Inc.


IOS търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други държави и е по лиценз.


PANDORA, логото PANDORA и търговският вид на Pandora са търговски марки или регистрирани търговски марки на Pandora Media, LLC. Използва се с разрешение.


Google, Google Play и Android са търговски марки на Google LLC.