Приемане на обаждане

  1. Натиснете CALL, когато се получава обаждане с тон на звънене.
    Телефонното обаждане започва.

Забележка

  • Тонът на звънене и гласът на говорещия се извежда от предните високоговорители. За да изберете високоговорителите за обаждане със свободни ръце, натиснете MENU, след това изберете [BLUETOOTH] [VOICE-OUT].

За отхвърляне на обаждането

Натиснете и задръжте OFF за 1 секунда.

За прекратяване на обаждането

Натиснете отново CALL.