Автоматично настроеният часовник не е точен.

  • Данните за часа в радиосигнала не са точни.
    • Натиснете MENU, настройте [CLOCK] в [GENERAL] на [MANUAL], след това настройте часовника ръчно.