Настройване на областта/региона (DSX-B700(EUR))

След нулиране на приемника се показва дисплея за настройване на района/региона.

  1. Натиснете ENTER, докато се показва [AREA].
    Показва се текущо настроения района/региона.
  2. Завъртете диска за управление, за да изберете [EUROPE] или [RUSSIA], и го натиснете.
  3. Завъртете диска за управление, за да изберете [YES] или [NO], и го натиснете.
    Ако настройката за района/региона бъде променена или приемникът бъде нулиран, тогава се показва часовникът.

Тази настройка може да се конфигурира в менюто за основни настройки.