Основна настройка (GENERAL)

AREA (област) (DSX-B700(EUR))

Посочва районът/регионът, където ще се използва този приемник: [EUROPE], [RUSSIA].
Ако текущият район/регион бъде променен, този приемник ще бъде нулиран и след това ще се покаже часовникът.
(Налично е само когато източникът е изключен и се показва часовникът.)


LANGUAGE (език) (DSX-B700(E))

Променя езика на дисплея: [ENGLISH], [SPANISH].


DEMO (демонстрация)

Активира демонстрацията: [ON], [OFF].


CLOCK (часовник)

Настройва часовника: [AUTO <RDS>], [MANUAL].
За DSX-B710D:
Настройва часовника: [AUTO <DAB>], [MANUAL].


TUNER STEP (стъпка на тунера) (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

Настройва FM/AM стъпката на тунера спрямо Вашата държава: [50K/9K], [100K/10K], [200K/10K].
(Налично е само когато източникът е изключен и се показва часовникът.)


BEEP (звуков сигнал)

Активира звуковия сигнал: [ON], [OFF].


AUTO OFF (автоматично изключване)

Изключва се автоматично след определено време, когато приемникът е изключен, и се показва часовникът (т.е. натиснете и задръжте OFF за 1 секунда): [ON] (30 минути), [OFF].


STEERING (волан)

Регистрира/нулира настройката за дистанционното управление от волана. (Налично е само когато източникът е изключен и се показва часовникът.)

Елемент Подробна информация
STR CONTROL
(управление от волана)
За избиране на режима на входа на свързаното дистанционно управление. За предотвратяване на повреда се уверете, че преди употреба сте избрали режим на входа, който съответства на свързаното дистанционно управление.
[CUSTOM] (персонализиране)
Режим на входа за дистанционното управление от волана.
[PRESET] (предварителна настройка)
Режим на входа за дистанционното управление с кабел без дистанционното управление от волана. (Избира се автоматично при извършване на [RESETCUSTOM].)
EDIT CUSTOM
(редактиране на персонализиране)
Регистрира функциите (SOURCE, ATT (намаляване), VOL (сила на звука) +/–, SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) към дистанционното управление от волана:
Завъртете диска за управление, за да изберете функцията, която искате да присвоите на дистанционно управление от волана, след което го натиснете.
Докато [REGISTER] мига, натиснете и задръжте бутона на дистанционно управление от волана, към което искате да присвоите функцията. Когато регистрирането завърши, се показва [REGISTERED].
За регистриране на други функции повторете стъпките и .
(Налично е само когато [STR CONTROL] е зададено на [CUSTOM].)
RESETCUSTOM
(нулиране на персонализиране)
Нулира регистрираните функции на дистанционно управление от волана: [YES], [NO].
(Налично е само когато [STR CONTROL] е зададено на [CUSTOM].)

Забележка

  • Докато се извършва настройване, приемникът може да се управлява само от собствените му бутони. От съображения за безопасност паркирайте автомобила преди извършването на тази настройка.
  • Ако при регистрирането възникне грешка, по-рано регистрираната информация се запазва. Рестартирайте регистрацията от функцията, при която е възникнала грешката.
  • Тази функция може да не е налична на някои превозни средства. За подробности относно съвместимостта на Вашето превозно средство посетете сайта за поддръжка.


USB AUTOPLY (автоматично възпроизвеждане от USB)

Активира автоматичното възпроизвеждане от USB: [ON], [OFF].USB MODE (USB режим)

Променя USB режима: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Налично е само при избран USB източник.)


AF/TA (алтернативни честоти/съобщения за пътната обстановка) (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

Избира настройката за алтернативни честоти (AF) и съобщения за пътната обстановка (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].


REGIONAL (за региона) (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

Ограничава приемането до определен регион: [ON], [OFF].
(Налично само когато се приема на FM.)


BTM (памет за най-добри настройки)

Извършва автоматична предварителна настройка на станциите.
(Налично е само когато е избрано радиото.)


PARENTAL (родителски контрол) (DSX-B700(UC))

Настройва родителския контрол на [ON], [OFF] и може да се редактира кодът за достъп.
(Налично е само когато е избрано SiriusXM.)


SXM SIGNAL (SiriusXM сигнал) (DSX-B700(UC))

Показва текущото състояние на силата на SiriusXM сигнала: [NO SIGNAL] (ниво на сигнала 0), [WEAK] (ниво на сигнала 1), [GOOD] (ниво на сигнала 2), [EXCELLENT] (ниво на сигнала 3).
(Налично е само когато е избрано SiriusXM.)


SXM RESET (нулиране на SiriusXM) (DSX-B700(UC))

Инициализира настройките за свързването на SiriusXM тунер на превозното средство (предварителна настройка на каналите/родителски контрол): [YES], [NO].
(Налично е само когато е избрано SiriusXM.)


SEEK BY (търсене по) (DSX-B710D)

Задава режима за търсене за DAB станция: [A-Z] (Търсене по име на станция), [STATION GP] (Търсене по група на станция).
(Налично е само когато е избран източник DAB.)


ANNOUNCE (съобщения) (DSX-B710D)

Позволява ефирни съобщения: [ON], [OFF].
(Налично е при който и да е избран източник.)


SOFTLINK (мека връзка) (DSX-B710D)

Автоматично търси и настройва подобна програма, когато сигналът на текущата програма е прекалено слаб за приемане: [ ON], [OFF].
(Налично е само когато е избран източник DAB.)


ANT-PWR (мощност на антената) (DSX-B710D)

Захранва входния терминал за DAB антената: [ON], [OFF].
(Налично е само когато приемникът е изключен или за източник е избрано DAB.)


AUTO TUNE (автоматично настройване) (DSX-B710D)

Извършва автоматично настройване за актуализиране на списъка със станции в режим “Quick-BrowZer”.
(Налично е само когато е избран източник DAB.)


FIRMWARE (фърмуер)

(Налично е само когато източникът е изключен и се показва часовникът.)
Проверява/актуализира версията на фърмуера. За подробности посетете сайта за поддръжка.

Елемент Подробна информация
FW VERSION
(версия на фърмуера)
Показва текущата версия на фърмуера.
FW UPDATE
(актуализиране на фърмуера)
Влиза в режим на актуализиране на фърмуера: [YES], [NO].
Актуализирането на фърмуера отнема няколко минути, за да завърши. По време на актуализирането не завъртайте ключа за запалване в положението OFF и не изваждайте USB устройството.