Търсене на станция по група станции

Преди използване се уверете, че [SEEK BY] в [GENERAL] е настроено на [STATION GP].

  1. Натиснете MODE, за да изберете [DAB1], [DAB2] или [DAB3].
  2. Натиснете / (SEEK –/+) за търсене на станция от група станции; натиснете и задръжте / (SEEK –/+) за търсене на различни групи станции.
    Сканирането спира, когато приемникът започне да приема станция/група станции. Продължете търсенето до приемане на желаната станция.