Възпроизвеждане от USB устройство

HUB NO SUPPORT: USB концентратори не се поддържат.


IPOD STOP: възпроизвеждането от iPod е приключило.

  • Използвайте Вашия iPod/iPhone за стартиране на възпроизвеждането.

NOT SUPPORT ANDROID MODE

  • USB устройство, което не поддържа AOA (Android Open Accessory) 2.0, е свързано към приемника, докато [USB MODE] е настроен на [ANDROID].
    • Настройте [USB MODE] на [MSC/MTP].

USB ERROR: от USB устройството не може да се възпроизвежда.

  • Свържете USB устройството отново.

USB NO DEVICE: USB устройството не е свързано или разпознато.

  • Уверете се, че USB устройството или USB кабелът са надеждно свързани.

USB NO MUSIC: няма файл за възпроизвеждане.

  • Свържете USB устройство, съдържащо файлове за възпроизвеждане.

USB NO SUPPORT: USB устройството не се поддържа.

  • За подробности относно съвместимостта на Вашето USB устройство посетете сайта за поддръжка.

USB OVERLOAD: USB устройството е претоварено.

  • Разкачете USB устройството, след това натиснете SRC (източник), за да изберете друг източник.
  • USB устройството е неизправно или е от неподдържан тип.