Настройка на звука (SOUND)

Това меню за настройка не е налично, когато източникът е изключен и се показва часовникът.

EQ10 PRESET (предварителна настройка EQ10)

Избира крива на еквалайзера от 10 възможни криви или изкл.

Район/модел Име на крива на еквалайзера
DSX-B700(UC)/DSX-B700(EUR)/DSX-B700W/DSX-B710D [OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM]
DSX-B700(E) [OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [REGUETON], [SALSA], [KARAOKE]*, [CUSTOM]
DSX-B700(IN) [BOLLYWOOD], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [REGUETON], [KARAOKE]*, [CUSTOM], [OFF]

Настройката за кривата на еквалайзера може да се запаметява за всеки един източник.

*[KARAOKE] намалява звука от вокалите, но не може да го премахне изцяло при възпроизвеждане. Също така не се поддържа използването на микрофон.


EQ10 CUSTOM (персонализирана EQ10)

Задава [CUSTOM] на EQ10.
Задаване на кривата на еквалайзера: [B1] – [B10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).
Нивото на силата на звука се регулира на стъпки от 1 dB, от –6 dB до +6 dB.


BALANCE (баланс)

Регулира баланса на звука: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].


FADER (фейдър)

Регулира звука по зони: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].


SUBWOOFER (субуфер)

Елемент Подробна информация
SUBW LEVEL
(ниво на субуфера)
Регулира нивото на силата на звука на субуфера:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
([ATT] се показва на най-ниската настройка.)
SUBW PHASE
(фаза на субуфера)
Избира фазата на субуфера: [NORMAL], [REVERSE].
LPF FREQ
(честота на нискочестотния филтър)
Избира пределната честота за субуфера: [80Hz], [100Hz], [120Hz].


HPF FREQ (честота на високочестотния филтър)

Избира пределната честота за предните/задните високоговорители: [OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].


AUX VOLUME (сила на звука за AUX)

Регулира нивото на силата на звука за всяко свързано външно устройство: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Тази функция премахва нуждата за регулиране на силата на звука между източниците. (Налична е само когато е избрано AUX.)


BTA VOLUME (сила на звука за BLUETOOTH аудио)

Регулира нивото на силата на звука за всяко свързано BLUETOOTH устройство: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. Тази функция премахва нуждата за регулиране на силата на звука между източниците.
(Налично е само когато е избрано BT аудио, приложение или Pandora® (DSX-B700(UC)/DSX-B700W).)