Търсене чрез прескачане на елементи (режим с прескачане)

Не е налично, когато е свързано USB устройство в режим за Android или iPod.

 1. По време на USB възпроизвеждане натиснете (преглед).
 2. Натиснете (SEEK +).
 3. Завъртете диска за управление, за да изберете елемента.
  Списъкът прескача на стъпки от 10% от общия брой елементи.
 4. Натиснете ENTER за връщане на режим “Quick-BrowZer”.
  Появява се избраният елемент.
 5. Завъртете диска за управление, за да изберете желания елемент, и го натиснете.
  Възпроизвеждането започва.