Настройване на езика на дисплея (DSX-B700(E))

След нулиране на приемника се показва дисплея за настройване на езика.

  1. Натиснете ENTER, докато се показва [LANGUAGE].
    Показва се текущо настроения език на дисплея.
  2. Завъртете диска за управление, за да изберете [ENGLISH] или [SPANISH], и го натиснете.
    Настройката е завършена и часовникът се показва.

Тази настройка може да се конфигурира в менюто за основни настройки.