Избиране на канали от категории

  1. Натиснете (търсене).
  2. Завъртете диска за управление, за да изберете [CATEGORY], и го натиснете.
  3. Завъртете диска за управление, за да изберете желаната категория, и го натиснете.
    Показва се списъкът с канали.
  4. Завъртете диска за управление, за да изберете желания канал, и го натиснете.

За предварителна настройка на канали

Докато приемате канала, който искате да зададете като предварително настроен, натиснете и задръжте бутон с цифра (1 до 6), докато се появи [MEMORY].


За приемане на предварително настроен канал натиснете MODE, за да изберете честотната лента, която желаете ([SXM1], [SXM2] или [SXM3]), след това натиснете бутон с цифра (1 до 6). (За всяка честотна лента може да се настройват предварително до 6 канала.)