Бутоните за работа не функционират.

  • Свързването не е правилно.
    • Натиснете и задръжте DSPL (дисплей) и CALL за повече от 2 секунди за нулиране на приемника.
      Запаметеното съдържание в паметта се изтрива.
      От съображения за безопасност не нулирайте приемника, докато шофирате.