Търсене на запис по име (“Quick-BrowZer”)

Не е налично, когато е свързано USB устройство в режим за Android или iPod.

  1. По време на възпроизвеждане от USB натиснете (преглед)* за показване на списъка с категории за търсене.
    Когато списъкът със записи се появи, натиснете (назад) неколкократно за показване на желаната категория за търсене.

    * По време на възпроизвеждане от USB, натиснете и задръжте (преглед) за повече от 2 секунди, за да се върнете директно в началото на списъка с категории.

  2. Завъртете диска за управление, за да изберете желаната категория за търсене, и го натиснете.
  3. Завъртете диска за управление, за да изберете желания запис, и го натиснете.
    Възпроизвеждането започва.

За изход от режима “Quick-BrowZer

Натиснете (търсене).