Настройка на BLUETOOTH (BLUETOOTH)

PAIRING (сдвояване)

Може да се свързват до две BLUETOOTH устройства: [DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] или [DEVICE 2] ще се смени с името на сдвоеното устройство, след като сдвояването приключи.


AUDIO DEV (аудиоустройство)

Избира аудиоустройството. [*] се показва на устройството, сдвоено с [DEVICE 1], или текущото аудиоустройство, съвместимо с A2DP.


RINGTONE (тон за звънене)

Избира източника на тона за звънене от високоговорителите: [1] (предварителна настройка в този приемник), [2] (тон за звънене от мобилния телефон*).

*В зависимост от мобилния телефон тази настройка може да не е налична.


AUTO ANSWER (автоматичен отговор)

Настройва този приемник да отговаря автоматично на входящи повиквания: [OFF], [1] (около 3 секунди), [2] (около 10 секунди).


AUTO PAIR (автоматично сдвояване)

Започване на автоматично сдвояване чрез BLUETOOTH, когато iOS устройство с версия 5.0 или по-нова бъде свързано чрез USB: [ON], [OFF].


BT SIGNAL (BLUETOOTH сигнал)

Активира/дезактивира BLUETOOTH функцията.


BT INITIAL (инициализиране на BLUETOOTH)

Инициализира всички настройки, свързани с BLUETOOTH, (информация за сдвояване, информация за устройството и т.н.): [YES], [NO].
Когато изхвърляте продукта, инициализирайте всички настройки.
(Налично е само когато източникът е изключен и се показва часовникът.)


VOICE-OUT (гласов изход)

Избира високоговорителите за обаждания със свободни ръце:
[VOICE FRONT] (предни високоговорители), [VOICE REAR] (задни високоговорители), [VOICE ALL] (всички високоговорители).
(Налично е само когато източникът е изключен и се показва часовникът.)