Ръководство за части и управление

Основен приемник

Илюстрация на основния приемник

Дистанционно управление (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W)

Илюстрация на дистанционното управление

Бутонът VOL (сила на звука) + има тактилна точка.


Отстранете изолиращото фолио преди употреба.

 1. (преглед)
  По време на възпроизвеждане:
  Влиза в режим на преглед.
  (Не е налично, когато USB устройство е в режим Android или е свързан iPod.)
  По време на приемане на DAB (DSX-B710D):
  Влиза в режим на преглед.
  PTY (тип програма)
  По време на приемане на FM:
  Избира PTY в RDS.
  По време на приемане на DAB (DSX-B710D):
  Натиснете два пъти в рамките на 2 секунди, за да изберете PTY.
  Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди за извършване на автоматично настройване за актуализиране на списъка със станции.
 2. SRC (източник)
  Включва захранването.
  Променя източника.
  OFF
  Натиснете и задръжте за 1 секунда, за да изключите източника и да се покаже часовникът.
  Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди, за да изключите захранването и дисплея.
  Ако приемникът е изключен и дисплеят изгасне, работата чрез дистанционното управление не е налична (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W).
 3. EXTRA BASS
  Усилва басите в звука в синхрон с нивото на силата на звука. Натиснете за промяна на настройката за EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
 4. Прозорец на дисплея
 5. USB порт
 6. / (SEEK –/+)
  По време на приемане на радио:
  Настройва радиостанциите автоматично. Натиснете и задръжте за ръчно настройване.
  По време на приемане на DAB (DSX-B710D):
  Избира станция. Натиснете и задръжте за търсене на група станции.
  (Налично е само когато [SEEK BY] е зададено на [STATION GP].)
  / (предходна/следваща)
  / (бързо превъртане назад/напред)
 7. MODE
  (назад)
  Връща се към предходния дисплей.
 8. CALL
  Влиза в менюто за обаждания. Приема/прекратява обаждане.
  Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди за превключване на BLUETOOTH сигнала.
 9. Приемник за дистанционното управление
 10. Бутони с цифри (1 до 6)
  Приемане на предварително настроени радиостанции. Натиснете и задръжте за задаване на станции.
  По време на приемане на DAB (DSX-B710D):
  Приема предварително настроени DAB станции или радиостанции.
  Натиснете и задръжте за задаване на DAB станции или радиостанции.
  ALBUM /
  Пропуска албум за аудиоустройство. Натиснете и задръжте за продължително пропускане на албуми.
  (Не е налично, когато USB устройство е в режим Android или е свързан iPod.)
  Натиснете , че харесвате или , че не харесвате в Pandora® (DSX-B700(UC)/DSX-B700W).
  (повторение)
  (Не е налично, когато USB устройство в режим Android е свързано.)
  (разбъркване)
  (Не е налично, когато USB устройство в режим Android е свързано.)
  MIC (микрофон)
  (възпроизвеждане/пауза)
 11. Диск за управление
  Регулира силата на звука.
  PUSH ENTER
  Влиза в избрания елемент.
  Натиснете SRC (източник), завъртете и след това натиснете, за да промените източника (време на изчакване от 2 секунди).
  MENU
  Отваря менюто за настройка.
  VOICE
  Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди, за да активирате гласово набиране, гласово разпознаване (само за смартфони с Android) или функцията Siri (само за iPhone).
 12. Жак за вход AUX
 13. DSPL (дисплей)
  Променя елементите на дисплея.
  SCRL (превъртане)
  Натиснете и задръжте за превъртане на елемент на дисплея.
 14. SOUND
  Директно отваря менюто SOUND.
  MENU
  Натиснете и задръжте за отваряне на менюто за настройка.
 15. /// (наляво/нагоре/надолу/надясно)
  Избира елемент за настройка и т.н.
  ENTER
  Влиза в избрания елемент.
  Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди за активиране или дезактивиране на функцията “Sony | Music Center”.
  / (предходен/следващ)
  +/– (албум +/–)
 16. VOL (сила на звука) +/–