Настройка на дисплея (DISPLAY)

BLACK OUT (изгасване) (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

Изключва подсветката автоматично, ако не се извършват никакви действия за 5 секунди и има избран източник: [ON], [OFF].
За да включите отново подсветката, натиснете който и да е бутон на приемника или на дистанционното управление.


DIMMER (затъмняване)

За промяна на яркостта на дисплея: [OFF], [ON], [AUTO], [CLK] (часовник). ([AUTO] е налично само когато кабелът за управление на подсветката е свързан и фаровете са включени.)

  • За да настроите тази функция да бъде активна само за определен период, изберете [CLK], след това настройте началния и крайния час.
  • За да настроите яркостта, когато функцията за затъмняване е активирана, настройте [DIMMER] на [ON], след това регулирайте [BRIGHTNESS].
  • За да настроите яркостта, когато функцията за затъмняване е дезактивирана, настройте [DIMMER] на [OFF], след това регулирайте [BRIGHTNESS].

Настройката за яркост се съхранява и прилага, когато функцията за затъмняване бъде активирана или дезактивирана.


BRIGHTNESS (яркост)

Регулира яркостта на дисплея. Нивото на яркост се регулира: [1] – [10].


BUTTON-C (цвят на бутоните)

Задава предварително настроен или персонализиран цвят за бутоните.

Елемент Подробна информация
COLOR
(цвят)
Може да се избира от 15 предварително настроени цвята, 1 персонализиран цвят.
CUSTOM-C
(цвят по избор)
Регистрира персонализиран цвят за бутоните.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Регулируем цветови диапазон: [0] – [32] ([0] не може да се задава за всички цветови диапазони).


SOUND SYNC (синхронизация на звука)

Активира синхронизацията на подсветката със звука: [ON], [OFF].
(Не е налично, когато няма избран източник и се показва часовникът.)


AUTO SCROLL (автоматично превъртане)

Превърта дълги елементи автоматично: [ON], [OFF].
(Не е налично, когато е избрано AUX или радио.)