Поточно предаване с Pandora®

  1. Установете BLUETOOTH връзка с аудиоустройството.
    За избор на аудиоустройство натиснете MENU, след това изберете [BLUETOOTH] [AUDIO DEV].
  2. Натиснете SRC (източник) за избиране на [PANDORA].
  3. Стартирайте приложението Pandora® на Вашето мобилно устройство.
  4. Натиснете (възпроизвеждане/пауза) за стартиране на възпроизвеждането.

Ако се покаже номер на устройството

Уверете се, че на този приемник и на мобилното устройство се показват същите цифри (напр. 123456), след това натиснете ENTER на този приемник и изберете [Да] на мобилното устройство.

При активиране на BLUETOOTH функцията

Можете да регулирате нивото на силата на звука.
Натиснете MENU, след това изберете [SOUND] [BTA VOLUME].