Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства

Когато сдвоявате с две или повече BLUETOOTH устройства, изпълнете следната процедура за сдвояване с всяко устройство.

Преди да пристъпите към опериране със системата, непременно извършете следното:

 • Поставете BLUETOOTH устройството на разстояние до 1 m от системата.

 • Спрете възпроизвеждането на BLUETOOTH устройството.

 • Намалете силата на звука на BLUETOOTH устройството и на системата, за да избегнете внезапен силен звук от системата. В зависимост от BLUETOOTH устройството, силата на звука му може да се синхронизира със системата.

 • Пригответе инструкциите за експлоатация, доставени с BLUETOOTH устройството, за справка.

 1. Изберете функцията BLUETOOTH.
  1. Натиснете(захранване), за да включите системата.

  2. Натиснете FUNCTION неколкократно, докато на дисплея се появи [BLUETOOTH].

  Съвет

  • Ако в системата няма информация за сдвояване (например ако използвате функцията BLUETOOTH за пръв път след закупуването), на дисплея започва да мига [PAIRING] и системата влиза в режим на сдвояване. Преминете към стъпканомер 3.

  • Когато включите системата, тя се опитва да осъществи BLUETOOTH връзка с последното свързано BLUETOOTH устройство. Ако устройството е близо и функцията му BLUETOOTH е включена, BLUETOOTH връзката се установява автоматично и на дисплея се появява името на BLUETOOTH устройството. В този случай изключете функцията BLUETOOTH или захранването на свързаното в момента BLUETOOTH устройство.

 2. Задръжте натиснат BLUETOOTH/PAIRING на системата за повече от 3 секунди, докато на дисплея започне да мига [PAIRING].

 3. Извършете процедурата за сдвояване на BLUETOOTH устройството, за да откриете системата.

  Когато на дисплея на BLUETOOTH устройството се появи списък на открити устройства, изберете [MHC-V43D].

  Изпълнете тази стъпка до 5 минути, защото ако закъснеете, сдвояването ще бъде отменено. В този случай повторете от стъпканомер 2.

  Ако дисплеят на BLUETOOTH устройството изиска ключ за достъп*, въведете [0000].

  * Възможно е ключът за достъп да се нарича “Код за достъп”, “PIN код”, “PIN номер” или “Парола”.

 4. Направете BLUETOOTH свързването от BLUETOOTH устройството.

  Когато BLUETOOTH връзката е установена, на дисплея се появява името на BLUETOOTH устройството и индикаторът BLUETOOTH светва.

Отмяна на операцията за сдвояване

Задръжте натиснат BLUETOOTH/PAIRING на системата за повече от 3 секунди, докато на дисплея се появи [BT AUDIO].

Изтриване на информацията за сдвояване

Можете да изтриете цялата информация за сдвояване с нулиране на системата.

Съвет

 • За подробна информация относно работата с BLUETOOTH устройство вж. инструкциите за експлоатация, доставени с BLUETOOTH устройството.

Забележка

 • За устройства с Apple iOS системата е съвместима с версия iOS 11.0 или по-нова.

 • След като веднъж BLUETOOTH устройствата са били сдвоени, не е необходимо те да се сдвояват отново, с изключение на следните случаи:

  • Информацията за сдвояване е била изтрита след възстановяване и др;

  • Системата вече е сдвоена с 8 устройства и трябва да се сдвои с друго.

   Системата може да се сдвои най-много с 8 устройства. Ако след сдвояването с 8 устройства се наложи сдвояване с ново, то ще замени първото сдвоено устройство;

  • Информацията за сдвояване на системата е била изтрита от BLUETOOTH устройството;

  • Ако възстановите системата, възможно е тя да не може да се свърже с вашия iPhone/iPod. В този случай изтрийте информацията за сдвояване на системата във вашия iPhone/iPod, след което отново изпълнете процедурата за сдвояване;

  • Системата може да бъде сдвоена с няколко устройства, но може да изпълнява музика само от едно от тях.