Извършване на бърза настройка

Преди да пристъпите към използване на системата можете да извършите минимални основни промени в бързата настройка.

 1. Свържете системата към вашия ТВ. (Вж. Свързване на ТВ.)
 2. Включете ТВ и изберете входа според връзката.
 3. Натиснете(захранване), за да включите системата.
 4. Натиснете FUNCTION неколкократно, за да изберете [DVD/CD].

  В долната част на телевизионния екран се появява инструкцията [Press ENTER to run QUICK SETUP.].

  Забележка

 5. Натиснете(въвеждане) без да поставяте диск.

  На телевизионния екран се появява [LANGUAGE SETUP]. Показаните елементи може да варират в зависимост от страната или региона.

 6. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете език, след което натиснете(въвеждане).

  На телевизионния екран се появява [VIDEO SETUP].

 7. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете настройката, която подхожда на типа на вашия ТВ, след което натиснете(въвеждане).

  След като на телевизионния екран се появи [QUICK SETUP is complete.], системата е в готовност за възпроизвеждане.

Излизане от бързата настройка

Задръжте натиснат SHIFT и натиснете SETUP.

Ръчна промяна на настройката

Вж. Меню “Настройки”.