Включване или изключване на BLUETOOTH сигнала

Можете да се свържете към системата от сдвоено BLUETOOTH устройство, когато сигналът на системата BLUETOOTH е включен. При закупуването тази настройка е включена.

  1. Задръжте натиснати MEGA BASS и MIC/GUITAR LEVEL + на системата за около 3 секунди.

    На дисплея се появява [BT ON] или [BT OFF].

Забележка

  • Когато сигналът BLUETOOTH е изключен, не можете да извършвате следните операции:

    • Сдвояване и/или свързване с BLUETOOTH устройство;

    • Използване на “Sony | Music Center”;

    • Смяна на BLUETOOTH аудио кодеците.