Възпроизвеждане на USB устройство

 1. Натиснете FUNCTION неколкократно, за да изберете [USB].
 2. Свържете USB устройство към(USB) порта на системата.
 3. Натиснете MEDIA MODE, за да изберете [MUSIC] или [VIDEO].
 4. Натиснете(възпроизвеждане), за да стартирате възпроизвеждането.

Други операции

Възможно е, в зависимост от файла, функцията да не работи.

Цел Действие
Спиране на възпроизвеждането Натиснете(стоп).
Пауза на възпроизвеждането Натиснете(пауза).
Възобновяване на възпроизвеждането или връщане към нормално възпроизвеждане Натиснете(възпроизвеждане).
Отмяна на точката за възобновяване Натиснете двукратно(стоп).
Избиране на файл Натиснете(предишен) или(следващ) по време на възпроизвеждане.
Или задръжте натиснат бутона SHIFT и използвайте цифровите бутони, след което натиснете(въвеждане).
Избиране на папка Натиснете(папка) -/+ неколкократно.
Бързо намиране на точка с превъртане бързо напред или бързо назад (Блокиране на търсенето) Натиснете(бързо назад) или(бързо напред) по време на възпроизвеждане. Натиснете(възпроизвеждане), за да възобновите възпроизвеждането. При всяко натискане на(бързо назад) или(бързо напред) скоростта на възпроизвеждане се променя.
Промяна на звуковия изход

Натиснете неколкократно AUDIO по време по време на възпроизвеждане.

 • [STEREO]: Стерео звук

 • [1/L]/[2/R]: Моно звук от левия или от десния канал

Възпроизвеждане от конкретен файл

 1. Натиснете MEDIA MODE неколкократно, за да изберете [MUSIC] или [VIDEO] на телевизионния екран.

 2. Натиснете SEARCH, за да видите списъка с папки на телевизионния екран.

 3. Натиснете(нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете желаната папка.

 4. Натиснете(въвеждане), за да видите списъка с файлове на телевизионния екран.

  За да се върнете към списъка с папки, натиснете RETURN.

 5. Натиснете (нагоре)/(надолу) неколкократно, за да изберете желания файл, след което натиснете(въвеждане).

Забележка

 • Можете да използвате USB адаптер (не се доставя) за свързване на USB устройството със системата, ако USB устройството не може да се включи в(USB) порта на системата.